سونوگرافی کبد

سونوگرافی کبد آزمایشی غیر تهاجمی است که به رادیولوژیست اجازه میدهد تا کبد و رگهای خونی آن را ببیند. سونوگرافی با ایجاد امواج فراصوتی و تشکیل تصویر از کبد به تشخیص وضعیتها و بیماریهای کبدی از قبیل کبد چرب و سرطان کبد کمک میکند.